Förorening och mängd: Olja, diesel, bensin och olika lösningsmedel kan ge smak och lukt på dricksvatten vid halter som är 100 ggr lägre än när vattnet blir ohälsosamt att dricka. Några liter diesel kan smaksätta ... läs mer
Spridning i mark och vatten: Utsläpp av förorenade ämnen i ett tillrinningsområde (vattenskyddsområde) för en vattentäkt kan utgöra akuta hot eller ett hot på sikt. Det är viktigt att snabbt avgöra ... läs mer
Tillrinningsområde/vattenskyddsområde för vattentäkt: Tillrinningsområde är det område i naturen som vatten till vattentäkten kommer från. Ofta har ett vattenskyddsområde inrättats för hela eller delar av ... läs mer
Ytvattentäkt: Olyckor vid ytvattentäkter kan få ett snabbt förlopp med risker för akuta störningar i dricksvattenproduktionen, speciellt om föroreningen når ytvattentäktens vattenintag ... läs mer
Grundvattentäkt: Om marken har hög en genomsläpplighet kan vissa föroreningar nå grundvattnet mycket snabbt. I sand och grus kan en förorening nå grundvattnet ... läs mer