Terrängmodell SWEREF99TM RH2000

NYTT maj 2013 3D-visualisering av Göta älvs skredrisknivåer

Under 2007 togs en terrängmodell fram inom projektet "Samordnad beredskapsplanering för dammbrott i Göta Älv" (se berörda intressenter i bild nedan). Denna tidigare terrängmodell utfördes i plankoordinatsystemet RT90 2.5gV och höjdsystemet RH70. Terrängmodellen saknade vidare en komplett täckning av djupuppgifter i GötaÄlv.

SGI har ett regeringsuppdrag för omfattande skredriskkartering i Göta älvdalen mht till bl a klimatförändringar - läs med om Göta älvuppdraget på SGI:s hemsida. SGI uppdrog därför under hösten 2009:
 • MMA Marin Miljöanalys att utföra en komplett multibeam-ekolodning av GötaÄlv
 • Vattenfall Power Consultants att genomföra konvertering av den kompletterade terrängmodellen till SWEREF99TM RH2000.
 • (Laserscanning land hade tidigare utförts av COWI). • Information om data och dataformat

  Dataformaten är bl a shp-filer (höjdkurvor) och raster grid i ArcGIS9.3.1 File Geodatabase/GDB (själva terrängmodellen).

  Kvalitetsrapporter

 • Bearbetning av Terrängmodell över Göta och Nordre Älv [Hedvall, VPC, 2010-05-14].pdf
 • Rapport sjömätning Göta älv, Nordre älv. U304-0909 [MMA Marin miljöanalys,2009-12-22].pdf
 • Samtliga ritningar sjömätning [U304-0909-01--22]
 • Terrängmodellering Göta Älv [Hedvall, VPC, 2008-06-25].pdf
 • Kvalitetskontroll laserscanning - Göta- och Nordre älvs dalgångar [Nyborg, VPC, 2006-11-16].pdf


 • Datafiler

  Vissa av intressenterna - Vattenfall, SjöV, SMHI, SGU, Lst och de sex kommunerna runt Göta älv - fick i juni 2010 mail från SGI med inloggningsuppgifter till en ftp-plats på SGI för hämtning av den ombearbetade terrängmodellen.

  /Mats Öberg, GIS-arkitekt
  Intressenter  Utbredning för SWEREF99TM RH2000 terrängmodell.