3D-visualisering av Göta älvs skredrisknivåer

Regeringen gav i ett särskilt regleringsbrev 2008 ett uppdrag till Statens geotekniska institut (SGI) att utföra en kartering av riskerna för skred längs hela Göta älv med anledning av ett förändrat klimat med ökade flöden i älven. Utredningen har utförts under åren 2009-2011. Uppdraget har inneburit en samlad riskanalys med beräkningar av sannolikheten för skred och värdering av de konsekvenser som skred kan ge upphov till. Genom att identifiera olika riskområden har en bedömning gjorts av var geotekniska förstärkningsåtgärder kan vara nödvändiga.

Dessa skredriskkartor publicerades i mars 2012 i Skredrisker i Göta älvdalen i ett förändrat klimat, Slutrapport, Del 3 - Kartor. Se även övriga huvud- samt delrapporter från GÄU Göta älvutredningen.

Nedladdningsbara data, WMS-tjänst och metadata finns publicerat på geodata.se

 


Jim Hedfors, SGI

Visualisering i 3D ger en överskådlig bild av skredrisknivåerna i Göta älvdalen.