Ansvarsgränser Göta älv (A3 pdf 1:10.000 och shp-filer)

Regeringen har i Förordning med instruktion för Statens Geotekniska institut (SGI) den 8 oktober 2009 föreskrivit att SGI bl a ska övervaka stabilitetsförhållandena i Göta älvdalen. SGI har under lång tid arbetat med denna övervakning och med de erfarenheter som SGI har av detta arbete har 2012-11-01 ett klarläggande av uppdraget sammanställts och sänts ut till bl a berörda kommuner och myndigheter.

Den geografiska begränsningen av uppdraget finns redovisat på Karta Ansvarsgränser Göta älv, kartblad 1-26. Området är främst tolkat som det område inom Göta älvdalen där en förändring på land eller i älven kan påverka sannolikheten för skred mot Göta älv, dock minst 100 m från strandlinje eller maximalt ca 1000 m från strandlinje vilket i vissa fall är aktuellt för t ex ravinområden och biflöden. I längdled har under åren en praxis tillämpats som innebär att området sträcker sig från Vargön i norr ned till Göteborgs norra kommungräns i söder. Nordre älv, som är en förgrening vid Bohus till Göta älv, har inte ingått.

För att SGI ska kunna fullfölja uppdraget om övervakning av stabilitetsförhållanden inom Göta älvdalen behöver vi, inom markerade gränser på kartbladen, få remisser för yttrande avseende översikts- och detaljplaner, bygg- och marklov, infrastrukturutbyggnad, naturskyddsområden, större ledningsdragningar samt anläggningsarbeten i eller i anslutning till Göta älv. Göteborgs kommun har för ärenden i anslutning till Göta älv fortsatt möjlighet att, efter egen prövning, vid behov sända remisser till SGI. Detta med anledning av att det alltid, inom en zon av ca 100 m, behövs ett särskilt ställningstagande avseende skredsäkerhet mot Göta älv.

Utanför den definierade ansvarsgränsen finns det inom Göta älvdalen även naturliga slänter upp mot fastmark där det kan finnas förutsättningar för skred samt kvicklera. På kartbladen är områden med lutning 1:15 markerade. Dessa områden begränsas dock av utbredningen av Vattenfalls terrängmodell (2009, dammbrott och höga flöden). SGI anser att det i samband med bygg- och marklov alltid bör utföras en bedömning av stabilitet även inom dessa områden. Vid svåra förhållanden, t ex kvicklereförekomst, finns möjlighet att sända dessa ärenden till SGI för yttrande.

 

VÄLJ PDF-RUTA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

 

NEDLADDNING AV GIS-data: Ladda ner datapaketet som innehåller samtliga pdf-er samt shp-filer för "Gränslinje ansvarsområde", "Slänter med brantare lutning än 1:15 utanför gränslinje ansvarsområde" och "Berg (SGU Jordartkartan)". Lyr-filer finns. shp-filena finns i SWEREF99TM och SWEREF99-1200.